ARCHIWUM...>>>...Zebrania

 

Protokół z Walnego Zebrania Polskiej Rady Resuscytacji
w dniu 10 marca 2004

W dniu 10 marca 2004 o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ w Szpitalu Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Polskiej Rady Resuscytacji (PRR). W zebraniu wzięło udział 37 osób, w tym 31 uprawnionych do głosowania członków PRR.
 

Obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania PRR.
  Na Przewodniczącego Walnego Zebrania PRR wybrano jednogłośnie, w głosowaniu jawnym prof. dr hab. Janusza Andresa, Prezesa PRR.

 2. Wystąpienie Prezesa PRR.
  Przewodniczący przywitał zebranych. W związku z przewidzianymi porządkiem obrad wyborami, zaproponował wyłonienie Komisji Skrutacyjnej. Przeprowadzono głosowanie jawne i jednogłośnie zdecydowano, że w skład Komisji Skrutacyjnej wejdą lek. med. Paweł Krawczyk, lek. med. Katarzyna Zagólska-Bębenek, lek. med. Joanna Siwiec. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Paweł Krawczyk.
  Następnie Prezes PRR wygłosił referat programowy, w którym przedstawił cele działalności PRR, określił ramy współpracy z towarzystwami naukowymi oraz Europejską Radą Resuscytacji.
  Prezes uzasadnił konieczność zmian w statucie PRR, w szczególności przyjęcia w poczet członków PRR osób o wykształceniu niemedycznym.
  W dalszej części wystąpienia Prezes PRR przedstawił uczestnikom zebrania wkład dr Davida Robinsona, pierwszego dyrektora kursów Zaawansowanych Zabiegów Resuscytacyjnych (ALS) w Polsce w implementację i rozwój szkoleń z tego zakresu. Podkreślił, iż Komitet Wykonawczy uchwalił wniosek o przyznaniu Członkostwa Honorowego dr Davidowi Robinsonowi, który zostanie przegłosowany w dalszej części obrad.
  Prof. Andres zapoznał również zebranych z rezultatami zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) w świecie, podkreślił rolę szkoleń w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (BLS-AED).
  Na zakończenie wystąpienia Prezes PRR poinformował, że II Kongres Polskiej Rady Resuscytacji odbędzie się w Krakowie, w maju 2005 roku.

 3. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego PRR za rok 2003.
  Dr med. Marcin Wąsowicz przedstawił Sprawozdanie Finansowe PRR za rok 2003.

 4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat Sprawozdania Finansowego.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dr hab. med. Ryszard Gajdosz stwierdził, iż Komisja Rewizyjna uznała zasadność i prawidłowość Sprawozdania Finansowego PRR za rok 2003.

 5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego.
  Następnie odbyło się głosowanie jawne w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego PRR za rok 2003 o treści jak w załączniku nr 1 a-c. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 30 głosami.

 6. Udzielenie absolutorium Komitetowi Wykonawczemu PRR i Komisji Rewizyjnej PRR.
  W dalszej kolejności odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Komitetowi Wykonawczemu PRR. Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania i przeprowadzono głosowanie tajne. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Krawczyk przedstawił wyniki głosowania: spośród 31 osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali udział w głosowaniu wzięło 30 osób. 30 głosami za, jednogłośnie udzielono absolutorium Komitetowi Wykonawczemu PRR.
  Następnie przeprowadzono głosowanie tajne w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej PRR. Spośród 31 osób uprawnionych do głosowania udział w głosowaniu wzięło 29 osób. 29 głosami za, jednogłośnie udzielono absolutorium Komisji Rewizyjnej PRR.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie PRR (w załączeniu proponowany projekt uchwały).
  Przewodniczący zebrania zaproponował przyjęcie uchwały o treści jak w załączniku nr 2 w sprawie zmian w Statucie PRR. Prezes PRR i radca prawny PRR mgr Marcin Smaga przedstawili w krótkich wystąpieniach zasadność proponowanych zmian w statucie. Przeprowadzono głosowanie jawne i jednogłośnie przyjęto uchwałę.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkostwa Honorowego PRR.
  Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący zebrania zaproponował kolejne głosowanie w sprawie przyznania Członkostwa Honorowego PRR dr Davidowi Robinsonowi. Odbyło się głosowanie tajne. Uchwała została przyjęta 30 głosami za, przy braku wstrzymujących się i przeciwnych.

 9. Raporty z działalności Grup Roboczych PRR.
  Dr hab. med. Leszek Brongel poprosił zebranych o konsultacje w zakresie algorytmów postępowania z pacjentem urazowym, proponowanych przez Sekcję Traumatologiczną Towarzystwa Chirurgów Polskich.
  Dr med. Adam Rasmus mówił o potrzebie zbierania i naukowego opracowania danych, dotyczących resuscytacji przedszpitalnej i poinformował zebranych, że złożył projekt kwestionariusza dotyczącego resuscytacji przedszpitalnej w Ministerstwie Zdrowia.

 10. Wolne wnioski.
  Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z rezygnacją skarbnika PRR, członka Komitetu Wykonawczego, dr med. Marcina Wąsowicza z pełnionej funkcji z powodu planowanego wyjazdu zagranicznego oraz z rezygnacją lek. med. Piotra Koźbiała, członka Komisji Rewizyjnej PRR ze względu na podległość służbową. Równocześnie Przewodniczący zaproponował kandydaturę Piotra Koźbiała na członka Komitetu Wykonawczego PRR. Innych kandydatur nie zgłoszono. Odbyło się głosowanie tajne. Spośród 31 osób uprawnionych do głosowania obecnych na sali udział w głosowaniu wzięło 30 osób. Kandydaturę przyjęto 29 głosami za przy 1 wstrzymującym się.

  W dalszej części obrad Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na członka Komisji Rewizyjnej PRR. Zaproponowano kandydaturę dr med. Alicji Machety. Przeprowadzono głosowanie tajne. Kandydaturę przyjęto 29 głosami za przy 1 wstrzymującym się.

  Następnie Przewodniczący zebrania zaproponował przyjęcie stanowiska dotyczącego wykorzystania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) o następującej treści:
  "Polska Rada Resuscytacji w oparciu o Wytyczne 2000 Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Resuscytacji uważa, iż wykorzystanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych powinno być elementem udzielania pierwszej pomocy definiowanej jako zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, także przez osoby nie posiadające uprawnień do podejmowania medycznych działań ratowniczych."

Rozgorzała dyskusja z udziałem zebranych. Swoje propozycje zmian w stanowisku przedstawili dr hab. med. Andrzej Mysiak, dr med. Adam Rasmus, dr med. Ewa Raniszewska. Ponadto udział w dyskusji wzięli prof. dr hab. med. Zdzisław Rondio, dr hab. med. Leszek Brongel, dr hab. med. Ryszard Gajdosz, lek. med. Marek Krochin, lek. med. Grzegorz Cebula oraz radca prawny PRR mgr Marcin Smaga.
Przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie przyjęcia stanowiska PRR dotyczącego wykorzystania AED o treści jw. i przyjęto je jednogłośnie. Upoważniono Prezesa PRR do przedstawienia tego stanowiska Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz w Ministerstwie Zdrowia.
Dr hab. med. Andrzej Mysiak zgłosił propozycję, aby PRR wspierała swych członków - uczestników zjazdów naukowych finansowo.
Głos zabrał również prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski i w swoim wystąpieniu gorąco poparł idee Polskiej Rady Resuscytacji.
Na zakończenie Przewodniczący zebrania podziękował zebranym za udział w zebraniu i zamknął obrady.