III Międzynarodowy Kongres
Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 27-29 września 2007


 

 

 ARCHIWUM...>>>...Zebrania

 

Protokół z Walnego Zebrania Członków Polskiej Rady Resuscytacji. Kraków (14 maja 2008)

W dniu 14 maja 2008 roku w Sali Konferencyjnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. odbyło się w II terminie Walne Zebranie Członków Polskiej Rady Resuscytacji. W zebraniu wzięło udział 21 osób, w tym 19 uprawnionych do głosowania członków Polskiej Rady Resuscytacji.
Obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie zebrania, przywitanie zebranych i gości.
  Głos zabrał prof. Janusz Andres powitał uczestników zebrania i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci prof. Petera Basketta który zmarł w kwietniu tego roku.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania
  Prof. Janusz Andres przedstawił porządek obrad Walnego Zebrania Członków PRR. Zaproponowany porządek obrad został przyjęty w glosowaniu jawnym.

 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
  Prof. Janusz Andres poprosił o przedstawienie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta oraz zaproponował aby głosowanie nad tymi kandydaturami odbyło się w sposób jawny. Sam zaproponował na stanowisko Przewodniczącego prof. Ryszarda Gajdosza a na stanowisko protokolanta dr. Grzegorza Cebulę. W głosowaniu jawnym uczestnicy Walnego Zebrania jednogłośnie zaakceptowali te kandydatury.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  Następnie w głosowaniu jawnym wyłoniono Komisję Skrutacyjną w składzie: Paweł Krawczyk, Edyta Drab.

 5. Złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za całą kadencję przez Komitet Wykonawczy
  Prof. Janusz Andres złożył sprawozdanie z działalności Komitetu Wykonawczego Polskiej Rady Resuscytacji w latach 2006-2008. Poruszył w nim zagadnienia związane z przeszłością i planami na przyszłość Polskiej Rady Resuscytacji, a w szczególności.
  Poszerzeniem interdyscyplinarnego współdziałania z innymi organizacjami zajmującymi się pierwsza pomocą oraz z rządem i mediami.
  Rozwojem szkoleń certyfikowanych przez Polską i Europejską Radą Resuscytacji. Na dzień dzisiejszy na kursach podstawowych i zaawansowanych przeszkolono od początku działalności PRR ponad 16 tysięcy osób. Ściśle z tym wiąże się przygotowanie i rozprowadzanie podręczników przetłumaczonych z języka angielskiego i opracowanych przez PRR. Polska Rada Resuscytacji obecnie nadzoruje i certyfikuje następujące kursy: Advanced Life Support, European Pediatric Life Support, Immediate Life Support, BLS/AED Provider Course, BLS/AED Instructor Course, Generic Instructor Course, Newborn Life Support. Planuje organizację w Polsce także przeznaczonego dla lekarzy zajmujących się resuscytacją pacjenta urazowego na terenie oddziału ratunkowego (European Trauma Course).
  Pomocą w tworzeniu Rady Resuscytacji na Ukrainie a w przyszłości w organizacji kursów certyfikowanych przez Europejską Rade Resuscytacji.
  Planami stworzenia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i NFZ bazy danych umożliwiającej określenie przeżywalności NZK na terenie naszego Kraju.
  Stronę internetową PRR od momentu powstania do dziś odwiedziło już ponad 1 000 000 osób a aktualnie miesięcznie stronę odwiedza około 30 tysięcy osób.
  Profesor Janusz Andres został zaproszony do grupy zajmującej się budową planu strategicznego rozwoju Europejskiej Rady Resuscytacji.
  Na koniec swojego wystąpienia Prof. Andres zapoznał Członków Rady ze Sprawozdaniem Finansowym za lata 2005-2007 i planami organizacyjnymi na przyszłe lata.

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania Komitetu Wykonawczego PRR.
  Prof. Ryszard Gajdosz, pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiej Rady Resuscytacji zapoznał zebranych z protokołem z posiedzenia Komisji z dnia 14 maja 2008 roku, w trakcie którego Komisja Rewizyjna zatwierdziła bilans i rachunek wyników PRR za lata 2006-2008 i udzieliła absolutorium wszystkim członkom Komitetu Wykonawczego PRR. Ponadto Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności KW PRR za lata 2006-2008.

 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Komitetu Wykonawczego PRR.
  Przewodniczący zebrania zwrócił się do walnego zgromadzenia o przyjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Komitetu Wykonawczego PRR,
  W głosowaniu jawnym członkowie PRR jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Komitetu Wykonawczego PRR.

 8. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej PRR.
  Przewodniczący zwrócił się do walnego zgromadzenia o przyjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej PRR,
  W głosowaniu jawnym członkowie PRR jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PRR.

 9. Udzielenie członkom Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej absolutorium.
  Przewodniczący zwrócił się do walnego zgromadzenia o przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Komitetowi Wykonawczemu Polskiej Rady Resuscytacji. Odbyło się tajne głosowanie. Spośród 19 uprawnionych do głosowania osób udział w głosowaniu wzięło 19.
  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Januszowi Andresowi zapadła 19 głosami „za, przy 0 głosów „przeciw”, i 0 głosów wstrzymujących sie,
  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Cebuli zapadła 19 głosami „za, przy 0 głosów „przeciw”, i 0 głosów wstrzymujących sie,
  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Juliuszowi Jakubaszcze zapadła 18 głosami „za, przy 0 głosów „przeciw”, i 1 głosów wstrzymujących sie,
  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Lauterbachowi zapadła 19 głosami „za, przy 0 głosów „przeciw”, i 0 głosów wstrzymujących sie,
  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Mysiakowi zapadła 19 głosami „za, przy 0 głosów „przeciw”, i 0 głosów wstrzymujących sie,
  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Ziętkiewiczowi zapadła 19 głosami „za, przy 0 głosów „przeciw”, i 0 głosów wstrzymujących sie,
  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Gajdoszowi zapadła 19 głosami „za, przy 0 głosów „przeciw”, i 0 głosów wstrzymujących sie,
  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Karpel zapadła 19 głosami „za, przy 0 głosów „przeciw”, i 0 głosów wstrzymujących sie,
  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Alicji Machecie zapadła 19 głosami „za, przy 0 głosów „przeciw”, i 0 głosów wstrzymujących sie,
  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Piotrowskiemu zapadła 19 głosami „za, przy 0 głosów „przeciw”, i 0 głosów wstrzymujących sie,
  Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Przesmyckiemu zapadła 19 głosami „za, przy 0 głosów „przeciw”, i 0 głosów wstrzymujących się.

 10. Wybór członków Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej PRR.
  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do wyboru nowych władz PRR na kadencję 2008-2011. Przewodniczący poinformował zebranych, że zgodnie ze statutem PRR Komitet Wykonawczy może liczyć 6-8 członków. Przypomniał, iż aktualnie w KW znajduje się 7 osób. Zaproponował przegłosowanie uchwały dotyczącej ilości członków w KW PRR, i zaproponował aby ilość członków Komitetu Wykonawczego w kadencji 2008-2011 nadal wynosiła 7 osób. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
  Następnie prof. Gajdosz poprosił obecnych członków PRR o propozycje kandydatur do władz Stowarzyszenia. Profesor Zbigniew Rondio zwrócił się do zebranych z propozycją przyjęcia uchwały o wyborze na kadencję 2008-2011 Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej w składzie jak dotychczas. Uzasadniając propozycję podkreślił, iż pracę KW i KR w tym składzie oceniono bardzo wysoko. Prof. Janusz Andres poinformował zebranych, że nieobecny na Zebraniu prof. Juliusz Jakubaszko niestety nie wyraził zgody na kandydowanie do władz PRR. Zaproponował, aby prof. Juliusza Jakubaszkę zastąpił prof. Waldemar Hładki. Wobec braku innych propozycji składu osobowego KW i KR PRR przystąpiono do głosowania nad uchwałami, których przedmiotem było powołanie poszczególnych kandydatów do Komitetu Wykonawczego na kadencję 2008-2011
  Uchwała w sprawie powołania Janusza Andresa na członka Komitetu Wykonawczego zapadła 19 „za”,
  Uchwała w sprawie powołania Grzegorza Cebuli na członka Komitetu Wykonawczego zapadła 18 głosami „za”,
  Uchwała w sprawie powołania Waldemara Hładkiego na członka Komitetu Wykonawczego zapadła 17 głosami „za”,
  Uchwała w sprawie powołania Ryszarda Lauterbacha na członka Komitetu Wykonawczego zapadła 19 głosami „za”,
  Uchwała w sprawie powołania Andrzeja Mysiaka na członka Komitetu Wykonawczego zapadła 19 głosami „za”,
  Uchwała w sprawie powołania Mirosława Ziętkiewicza na członka Komitetu Wykonawczego zapadła 18 głosami „za”,
  Uchwała w sprawie powołania Ryszarda Gajdosza na członka Komisji Rewizyjnej zapadła 19 głosami „za”,
  Uchwała w sprawie powołania Ewy Karpel na członka Komisji Rewizyjnej zapadła 18 głosami „za”,
  Uchwała w sprawie powołania Alicji Machety na członka Komisji Rewizyjnej zapadła 19 głosami „za”,
  Uchwała w sprawie powołania Dariusza Piotrowskiego na członka Komisji Rewizyjnej zapadła 19 głosami „za”,
  Uchwała w sprawie powołania Krzysztofa Przesmyckiego na członka Komisji Rewizyjnej zapadła 18 głosami „za”.

 11. Wolne wnioski i dyskusja.
  Prof. Gajdosz przekazał prowadzenie obrad prof. Januszowi Andresowi.
  Prof. Janusz Andres zapytał o ewentualne wolne wnioski a wobec braku takich podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zamknął obrady Walnego Zebrani Członków PRR.

 

Dr n. med. Grzegorz Cebula

     
Sekretarz Polskiej Rady Resuscytacji