Resuscitation 2013 KRAKOW 25 -26 October 2013


 

 

 

 ARCHIWUM...>>>...Zebrania

 

Sprawozdanie z Zebrania Komitetu Wykonawczego Polskiej Rady Resuscytacji. Kraków (26 października 2012)

Spotkanie otworzył prezes Polskiej Rady Resuscytacji prof. Janusz Andres. Przywitał zebranych a następnie przedstawił sprawozdanie z prac Polskiej Rady Resuscytacji we współpracy z Europejską Radą Resuscytacji.
Szczególną uwagę poświęcił kongresowi Europejskiej Rady Resuscytacji w Wiedniu oraz planom organizacji konferencji Europejskiej Rady Resuscytacji w Krakowie. Podczas konferencji w Wiedniu po raz pierwszy uhonorowano ratowników-świadków nagłego zatrzymania krążenia, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu uratowali życia ludzkie. Podczas otwarcia konferencji honorowymi gośćmi ERC byli członkowie klubu osób które przeżyły NZK w Wiedniu.
Kolejnym miastem goszczącym sympozjum ERC będzie Kraków. W związku z tym konferencja Polskiej Rady Resuscytacji może być przesunięta na następny rok.
Prezesem ERC została Maaret Castren.
Profesor Andres poruszył także temat tworzenia Europejskiego rejestru poza szpitalnych nagłych zatrzymań krążenia. Przedstawił wyniki NZK w różnych krajach Europy oraz przyjęcie przez Parlament Europejski deklaracji na temat tygodnia świadomości zatrzymania krążenia.


Kolejnym tematem były raporty kierowników grup roboczych. Dyskusja dotyczyła spadku liczby uczestników kursów oraz sposobu opracowywania i tłumaczenia materiałów kursowych. Poruszono także przyszłość kursów i zastosowania e-learningu w programie szkolenia. Wysoka jakość szkoleń ERC powoduje wysokie koszty kształcenia w efekcie w ciągu ostatnich lat z powodu spadku ilości kursów dofinansowanych przez Unię Europejską systematycznie spada liczba szkoleń certyfikowanych przez ERC.


Poruszono możliwość akredytowania ośrodków szkolących przez PRR lub osób prowadzących szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Wydaje się także rozsądnym sprawdzenie jakości prowadzonych szkoleń szczególnie umiejętności praktycznych nabytych w trakcie kursu. Być może konieczne będzie stworzenie kursów pierwszej pomocy certyfikowanych przez Polską Radą Resuscytacji. Dr. Frączek zaproponował także prowadzenie przez PRR szkoleń masowych w ramach promocji pierwszej pomocy w Polsce.


NLS został oficjalnie zaakceptowany przez konsultanta krajowego ds. Neonatologii jako obowiązkowy w programie specjalizacji co prawdopodobnie spowoduje silny rozwój tego szkolenia. ETC na dzień dzisiejszy w Polsce jest samodzielnym kursem jednakże koszty organizacji szkolenia powodują duże trudności z naborem chętnych do udziału w kursie.


Poruszono także temat powołania przy Polskiej Radzie Resuscytacji fundacji „Interdyscyplinarne Centrum Edukacji” w związku z podejmowaniem przez PRR aktywności wykraczających poza działalność statutową stowarzyszenia. Uzyskano akceptację obecnych na spotkaniu członków Komitetu Wykonawczego.
Komitet Wykonawczy Polskiej Rady Resuscytacji podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu PRR nadania członkostwa honorowego prof. Rogerowi Whitowi.


W wolnych wnioskach poruszono kwestię udostępniania materiałów chronionych prawami autorskimi do publikacji przez inne instytucje oraz przekazano informacje na temat rozwoju strony internetowej PRR.

 

 

Dr n. med. Grzegorz Cebula

     
Sekretarz Polskiej Rady Resuscytacji