uniwersalny symbol AED...


Ratuj Życie... 

 

 

 

 

 

YouTube
  

 

 

 CZŁONKOSTWO ...>>>... Warunki członkostwa

 

 

Wyjątek ze STATUTU POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI

 

 

 

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

 

§ 9.

 1. Członkami Rady mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają jej działalność, identyfikują się z celami, współpracują w realizacji jej zadań statutowych, zadeklarują składkę członkowską i zgłoszą pisemną deklarację przystąpienia, zaś w przypadku osób prawnych - zakres deklarowanej pomocy.

 2. Członkami Rady mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania.

 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Rady.

§ 10.

 

Członkowie Rady dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,

 2. Członków wspierających,

 3. Członków honorowych.

§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca i angażująca się w realizację statutowych celów Rady.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Rady, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Radzie przez swojego przedstawiciela.

 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Rady lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Rady.

 4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Komitetu Wykonawczego.

 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Komitet Wykonawczy, na podstawie pisemnej deklaracji, przy wymaganej pisemnej rekomendacji co najmniej dwóch członków zwyczajnych Rady.

 6. Członkostwo określone w ust. 5 powstaje z dniem podjęcia przez Komitet Wykonawczy uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały o przyjęciu Komitet Wykonawczy powiadamia zainteresowanego.

 7. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Rady, kandydat może odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna.

 8. Założyciele Rady, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację stają się jej członkami z chwilą wpisu do rejestru.

 9. Z mocy niniejszego Statutu, pod warunkiem złożenia przez właściwy organ deklaracji członkowskiej, z chwilą wpisu do rejestru, członkami wspierającymi Rady są:

 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

 • Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej,

 • Polskie Towarzystwo Stanów Nagłych i Katastrof,

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,

 • Polskie Towarzystwo Neonatologii,

 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

§ 12.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Rady,

 2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez władze Rady,

 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Rady,

 4. noszenia odznaki organizacyjnej,

 5. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków, uchwały Komitetu Wykonawczego o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Rady.

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Rady,

 2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Rady,

 3. dbania o majątek i dobre imię Rady,

 4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Radzie.

 1. Członek zwyczajny nie jest zobowiązany do nieodpłatnego prowadzenia badań i szkoleń w zakresie realizacji celów Rady.

§ 13.

 1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w paragrafie 12 ust. 1, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Rady.

 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14.

 1. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Rady, zgłoszonej na piśmie Komitetowi Wykonawczemu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 1 rok,

 4. wykluczenia z Rady w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki, wykluczenia z Rady w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych,

 5. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków Rady.

 1. W przypadkach określonych w ust. 1 kpt. 3, 4 i 5 orzeka w drodze uchwały Komitet Wykonawczy, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. Osoba skreślona lub wykluczona może odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna.