OFERTA SZKOLENIOWA

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowej...

 

OFERTA SZKOLENIOWA - dokumenty

 

Osoba zainteresowana udziałem w kursach powinna w momencie zgłoszenia dostarczyć (w przypadku kopii proszę zabrać z sobą oryginał dla celów potwierdzenia za zgodność z oryginałem):

·       kopię dokumentu potwierdzającego zameldowanie potencjalnego Beneficjenta Ostatecznego na terenie województwa małopolskiego (najlepiej dowodu osobistego), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez potencjalnego Beneficjenta Ostatecznego oraz Koordynatora Projektu,

·      kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez potencjalnego Beneficjenta Ostatecznego wykształcenia przynajmniej średniego i potwierdzającego, że potencjalny Beneficjent Ostateczny spełnia wymagania odnośnie posiadania zawodu kwalifikowanego do udziału w danym kursie, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez potencjalnego Beneficjenta Ostatecznego oraz Koordynatora Projektu,

·      dokument poświadczający fakt, ze dany kandydat jest zatrudniony na umowę o pracę, stosunek służbowy lub pracę nakładczą w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych – zaświadczenie od pracodawcy lub w przypadku lekarzy odpowiednie zaświadczenie albo inny dokument wydany przez stosowny podmiot potwierdzające, że kandydat wykonuje zawód lekarza[1]
[1] Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 wraz z późn. zm.).

·       kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie 18 roku życia (najlepiej dowodu osobistego), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez potencjalnego Beneficjenta Ostatecznego oraz Koordynatora Projektu,

·      formularze osobowe oraz stosowne oświadczenia niezbędne do ewidencjonowania przebiegu realizacji Projektu (od Formularza 1 do Formularza 8).

Uwaga: Każdy dokument ksero musi być potwierdzony za zgodność z Oryginałem przez osobę
       zainteresowaną udziałem w kursie.
 

Dokumenty do pobrania:

     dla druku w wersji czarno-białej dla druku w wersji kolorowej

Formularz 1

Formularz 2

Formularz 3

Formularz 4

Formularz 5

Formularz 6

Formularz 7

Formularz 8

Formularz 9

Regulamin Uczestnictwa ALS

Regulamin Uczestnictwa ILS

Formularz 1

Formularz 2

Formularz 3

Formularz 4

Formularz 5

Formularz 6

Formularz 7

Formularz 8

Formularz 9

Regulamin Uczestnictwa ALS

Regulamin Uczestnictwa ILS


Rekrutacja: Krzysztof Witek

tel./fax.: 693 410 238

e-mail: kwitek@vp.pl

Kierownik Projektu: Paweł Krawczyk

e-mail: krawczykpawel@wp.pl

 

Pozyskaniem dotacji dla Projektu i jego rozliczaniem zajmują się pracownicy
K&K Consulting – kontakt:
biuro@kkc.pl

www.kkc.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

Powrót do strony głównej