OFERTA SZKOLENIOWA

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowej...

 

OFERTA SZKOLENIOWA

 

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskało dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” wdrażanego na terenie województwa małopolskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na realizację Projektu „Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników ochrony zdrowia w Małopolsce”.
Celem Projektu jest poprawa kwalifikacji personelu medycznego, a przez to umocnienie jego szans na utrzymanie bądź korzystną zmianę pracy. Nastąpi to przez przekaz zaawansowanych technik resuscytacji w ramach organizowanych kursów ALS i ILS certyfikowanych przez Europejską oraz Polską Radę Resuscytacji.

Oferta adresowana jest do pracowników personelu medycznego mającego zameldowanie stałe lub tymczasowe na terenie województwa małopolskiego oraz posiadającego minimum średnie wykształcenie przy dodatkowym zawężeniu:

 • kurs ALS – lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni

 • kurs ILS – pielęgniarki oraz ratownicy medyczni

Szczegółowe warunki rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w kursach określone są
w Regulaminie Rekrutacji.

Koszt kursów dla uczestników w kwocie tylko 10% kosztów i wynosi:

 • dla kursu ALS – 146,44 zł  - wpłat dokonywać mogą tylko osoby fizyczne (nie pracodawca)

 • dla kursu ILS – 58,58 zł - wpłat dokonywać mogą tylko osoby fizyczne (nie pracodawca)

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum organizuje i przeprowadza w ramach wyżej wymienionego Projektu:

 • kurs ALS (Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne) organizowany w Krakowie – czas trwania: 2,5 dnia
   

  Termin kursu

  Nabór

  Na wszystkie kursy nabór zakończono

   

 • kurs ILS (Natychmiastowa Pomoc w Stanach Zagrożenia Życia) – czas trwania: 1 dzień
   

  Miejsce

  Termin

  Nabór

  Na wszystkie kursy nabór zakończono


  Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora projektu Pana Krzysztofa Witka: nr tel. 505 120 658


Dokumenty jakie powinna w momencie zgłoszenia dostarczyć osoba zainteresowana udziałem w kursach.


Przypominamy, że o ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w kursie ILS lub ALS, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji decydować będzie dokonana wpłata na konto Projektu. Każdy potencjalny Beneficjent Ostateczny, który wstępnie został zakwalifikowany do udziału w kursie ILS lub ALS, w terminie 3 dni od daty zakończenia rekrutacji powinien dokonać odpowiednio wpłaty kwoty - 58,58 zł (kurs ILS) lub 146,44 zł (kurs ALS) będącej częściowym udziałem w kosztach szkolenia. Bardzo prosimy o wpłatę kwot w wysokości jak wyżej (kwot bez zaokrągleń), wpłat dokonywać mogą tylko osoby fizyczne - nie pracodawca. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Projektu podane poniżej - (decydująca jest data uznania środków na koncie Beneficjenta lub w przypadku dostarczenia dokumentu potwierdzającego wpłatę – data dostarczenia do punku rekrutacyjnego takiego dokumentu). Nie wpłacenie w/w kwoty powoduje usuniecie z listy potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych i przyjęcie na to miejsce pierwszego kandydata z listy rezerwowej.
 

Nr rachunku bankowego:
BPH S.A. 
15 1060 0076 0000 3310 0010 5597

Tytułem: proszę podać imię i nazwisko uczestnika kursu, rodzaj kursu, data kursu wraz z dopiskiem projekt ze środków EFS i budżetu państwa

Nazwa odbiorcy:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
31-008 Kraków, ul. św. Anny 12


Rekrutacja: Krzysztof Witek

tel./fax.: 693 410 238

e-mail: kwitek@vp.pl

Kierownik Projektu: Paweł Krawczyk

e-mail: krawczykpawel@wp.pl

 

Pozyskaniem dotacji dla Projektu i jego rozliczaniem zajmują się pracownicy
K&K Consulting – kontakt:
biuro@kkc.pl

www.kkc.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

Powrót do strony głównej