WYTYCZNE...>>> ... Dzieci ...>>>... P-BLS

 

Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
w wersji elektronicznej (*.pdf) -
aktualnie obowiązujące

 


 

WYTYCZNE 2000
EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI DOTYCZĄCE
 SPECJALISTYCZNYCH ZABIEGÓW
RESUSCYTACYJNYCH U DZIECI (P-ALS)

 

 

 

Barbara Phillips*, David Zideman, Luis Garcia-Castrillo, Miguel Felix, Uwe Shwarz-Schwierin

 

Royal Liverpool Children's Hospital, Eaton Road, Liverpool L12 2AP, UK

 

* Autor, do którego należy kierować korespondencję. Tel.: 1-44-151-228-48-11; fax: 44-151-252-50-331. WSTĘP

2. ZMIANY W WYTYCZNYCH

3. SEKWENCJA DZIAŁAŃ

4. PIŚMIENNICTWO1. WSTĘP

Ostatnie wytyczne dotyczące specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci (P-ALS, Paediatric Advanced Life Support) wydane przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) pochodzą z roku 1998 [1]. Były one oparte na opublikowanych w 1997 roku stwierdzeniach doradczych Międzynarodowego Komitetu Łącznikowego w sprawach Resuscytacji (ILCOR) [2]. Następnie Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA) podjęło, wspólnie z przedstawicielami ILCOR, serię prac oceniających naukowe podstawy resuscytacji. Oparto je na wiarygodnych i aktualnych publikacjach. Ostatecznie doprowadziło to do opublikowania w sierpniu 2000 roku Wytycznych 2000 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia [3, 4]. Grupa Robocza do spraw Zabiegów Resuscytacyjnych u Dzieci zapoznała się z tym dokumentem oraz towarzyszącą mu dokumentacją naukową i zaproponowała wprowadzenie zmian do rekomendowanych przez ERC Wytycznych P-ALS. Zmiany te przedstawia niniejsze opracowanie. W zalecanych przez ERC wytycznych dokonano niewielu istotnych zmian, gdyż niektóre z nich, uzgodnione w postaci Wytycznych 2000, zostały już wprowadzone w Europie w następstwie przyjęcia w roku 1998 Stwierdzeń Doradczych ILCOR (ryc. 1).

 

 Ryc. 1. Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u dzieci

 

2. ZMIANY W WYTYCZNYCH

Zmiany w wytycznych wprowadzono pod wpływem nowych, przekonujących dowodów naukowych oraz w celu ich uproszczenia (tam, gdzie było to możliwe), by ułatwić nauczanie i zachowanie nabytych umiejętności.

Obecnie istnieje niewiele wiarygodnych doniesień wspierających rozwój wytycznych resuscytacji dzieci. Szeregu zmian dokonano jednak na podstawie wyników badań nad zwierzętami oraz badań osób dorosłych. Ponadto, część modyfikacji wprowadzono w celu ujednolicenia wytycznych resuscytacji osób dorosłych i dzieci, pod warunkiem, że odpowiadało to potrzebom tej ostatniej grupy wiekowej.

Zmiany w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u niemowląt i dzieci są następujące:

1. Stosowanie wentylacji maską twarzową i workiem samorozprężalnym: umiejętność poprawnego prowadzenia wentylacji przy użyciu maski i worka ma zasadnicze znaczenie dla osób wykonujących specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne. Wybór metody zapewniania drożności dróg oddechowych i wspomagania wentylacji (zestawem worek–maska, przy użyciu rurki dotchawiczej lub maski krtaniowej) powinien zależeć od sprawdzonych umiejętności ratownika, z uwzględnieniem charakterystycznych cech resuscytowanego pacjenta [5].

2. Potwierdzenie właściwego umieszczenia rurki dotchawiczej:

u pacjentów z zachowaną perfuzją płuc wymagane jest potwierdzenie prawidłowego położenia rurki dotchawiczej za pomocą pomiaru stężenia CO2 w wydychanym powietrzu.

3. Dostęp do krążenia: u pacjentów, u których przed zatrzymaniem krążenia nie było sprawnego dostępu dożylnego, zaleca się natychmiastowe wykorzystanie dostępu doszpikowego w celu podawania leków. Korzystanie z tej drogi rozszerza się na dzieci niezależnie od ich wieku.

4. Druga dawka adrenaliny: nie ma przekonujących dowodów, iż 10-krotne zwiększenie dawki adrenaliny u dzieci jest korzystne, a w badaniach u osób dorosłych obserwowano efekt szkodliwy [68]. Są jednak doniesienia kazuistyczne o powrocie samoistnego krążenia po dużych dawkach adrenaliny. Dlatego też nadal można je stosować jako dawkę drugą i kolejne, gdy istnieje przypuszczenie, że zatrzymanie krążenia jest wtórne w stosunku do zapaści naczyniowej. Nie ulega wątpliwości, że odpowiedź pacjenta na adrenalinę bywa bardzo zmienna, zatem jej dawkę można miareczkować u pacjentów z ciągłym inwazyjnym monitorowaniem ciśnienia tętniczego krwi. Przy braku wyjątkowych wskazań (o których mowa powyżej), zwykle stosowana druga i następne dawki adrenaliny winny wynosić 10 µg/kg.

5. Leki antyarytmiczne: lekiem z wyboru w przypadku opornego na defibrylację migotania komór i częstoskurczu komorowego bez tętna jest obecnie amiodaron. Zalecenie to oparto zarówno na dowodach uzyskanych w trakcie zatrzymania krążenia u osób dorosłych, jak i doświadczeniach ze stosowaniem amiodaronu w pediatrycznych pracowniach cewnikowania serca. Dawka amiodaronu w VF/VT bez tętna (VF — migotanie komór, VT — częstoskurcz komorowy bez tętna) wynosi 5 mg/kg w szybkim dożylnym wlewie jednorazowym (bolus), po czym kontynuuje się podstawowe zabiegi resuscytacyjne i w ciągu 60 sekund podejmuje kolejną próbę defibrylacji. Dopuszczalną alternatywą jest zastosowanie lidokainy. Gdy stwierdza się torsades de pointes, należy podać magnez (25–50 mg/kg).

6. Zastosowanie automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED, Automated External Defibrillator): u dzieci powyżej 8. roku życia (o masie ciała 25 kg lub większej) można zastosować automatyczny defibrylator zewnętrzny. U dzieci młodszych urządzenie to można wykorzystywać do oceny rytmu serca (choć u niemowląt identyfikacja tachyarytmii na tej podstawie bywa niepewna), na razie jednak nie ma zaleceń odnośnie mocy stosowanej defibrylacji [9, 10].

 

3. SEKWENCJA DZIAŁAŃ

1. Podjąć podstawowe zabiegi resuscytacyjne.

2. Podać tlen, podjąć wentylację:

Rozpocząć wentylację ciśnieniem dodatnim z wysokim stężeniem tlenu w powietrzu wdechowym.

3. Podłączyć defibrylator/monitor:

Monitorować rytm serca:

• Umieścić elektrody lub łyżki defibrylatora na klatce piersiowej: jedną poniżej prawego obojczyka, drugą w lewej linii pachowej przedniej.

• Gdy z tej metody monitorowania korzysta się u niemowlęcia, bardziej celowe jest umieszczenie elektrod lub łyżek na przedniej i na tylnej powierzchni klatki piersiowej.

• Elektrody monitora umieścić w standardowych pozycjach na klatce piersiowej.

4. Ocenić rytm ( /– zbadać tętno):

Zbadać tętno:

U dziecka — tętno na tętnicy szyjnej.

U niemowlęcia — tętno na tętnicy ramiennej na wewnętrznej powierzchni ramienia.

Nie powinno to zająć więcej niż 10 sekund.

Rytm na monitorze ocenić jako:

• Rytm inny niż migotanie komór lub częstoskurcz komorowy bez tętna (nie-VF/VT — asystolia lub aktywność elektryczna bez tętna — PEA).

• Migotanie komór (VF) lub częstoskurcz komorowy bez tętna (VT).

5A. Nie-VF/VT — asystolia, aktywność elektryczna bez tętna — PEA:

Występuje ono częściej u dzieci.

Podać adrenalinę.

• Jeśli ma się do dyspozycji bezpośredni dostęp do żyły lub do jamy szpikowej, podać 10 µg/kg adrenaliny (0,1 ml/kg roztworu 1 : 10 000).

• Gdy nie ma dostępu do żyły lub do jamy szpikowej, a dziecko jest już zaintubowane, można podać 100 µg/kg adrenaliny do rurki dotchawiczej (1 ml/kg roztworu 1 : 10 000 lub 0,1 ml/kg roztworu 1 : 1000).

Prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) przez 3 minuty.

Powtórzyć podanie adrenaliny.

• Podać 10–100 µg/kg (0,1 ml/kg roztworu 1 : 10 000 do 0,1 ml/kg roztworu 1 : 1000) dożylnie lub do jamy szpikowej i przez kolejne 3 minuty wykonywać BLS.

Kontynuować cykle podawania 10–100 µg/kg adrenaliny z 3-minutowymi okresami BLS.

Rozważyć zastosowanie innych leków, jak np. środków alkalizujących, pojedynczej dużej dawki (bolus) płynów; podjąć leczenie potencjalnie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia.

5B. VF/VT:

U dzieci zdarza się to rzadziej, lecz ratownik winien zawsze liczyć się z koniecznością szybkiego i skutecznego leczenia zaburzeń rytmu.

Wykonuje się próbę defibrylacji 3 wyładowaniami o energii:

2 J/kg, 2 J/kg, 4 J/kg (dokładność tej dawki bywa trudna do osiągnięcia, gdy korzysta się z defibrylatora o skokowym ustawianiu mocy).

• Umieścić elektrody lub łyżki defibrylatora na klatce piersiowej:

jedną poniżej prawego obojczyka, drugą w lewej linii pachowej przedniej.

• By wykorzystać ten sposób u niemowląt, korzystniejsze jest umieszczenie elektrod lub łyżek z przodu i z tyłu klatki piersiowej.

Gdy nadal utrzymuje się VF/VT, podać pierwszą dawkę adrenaliny 10 µg/kg i prowadzić BLS przez minutę. Nie przerywać BLS z wyjątkiem chwili defibrylacji.

Wykonać próbę defibrylacji 3 wyładowaniami o energii:

4 J/kg, 4 J/kg i 4 J/kg.

Kontynuować cykl defibrylacji i BLS aż do uzyskania skutecznej defibrylacji. Rozważyć zastosowanie innych środków, jak: leki antyarytmiczne i środki alkalizujące. Co 3–5 minut podawać adrenalinę w dawce 10–100 µg/kg. Po każdym podaniu leku wykonywać przez minutę BLS, by przed kolejną próbą defibrylacji rozprowadzić lek w krążeniu. Leczyć przyczyny odwracalne, jak: hiperkaliemia, zatrucie czy hipotermia.

Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne:

• Zapewnić drożność dróg oddechowych.

Podjąć próbę intubacji tchawicy.

Sprawdzić ustawienie rurki dotchawiczej osłuchiwaniem i/lub przez oznaczanie stężenia dwutlenku węgla w powietrzu wydechowym.

• Zapewnić wentylację.

Wentylować 100% tlenem przy użyciu worka samorozprężalnego z rezerwuarem lub w układzie rurki T z wysokimi przepływami.

• Zapewnić dostęp do krążenia przez:

Bezpośredni dostęp dożylny.

Dostęp doszpikowy.

• Podawać co 3 minuty adrenalinę.

• Rozważyć zastosowanie wodorowęglanów w celu wyrównania ciężkiej kwasicy.

• Podjąć leczenie potencjalnie odwracalnych przyczyn zatrzymania

krążenia:

hipoksja,

hipowolemia,

hiper/hipokaliemia,

hipotermia,

100 P-ALS

odma prężna,

tamponada serca,

przedawkowanie leków lub zatrucie,

zmiany zakrzepowo-zatorowe.

 

PIŚMIENNICTWO

[1] Paediatric Life Support Working Group of the European Resuscitation Council. The 1998 European Resuscitation Council guidelines for paediatric life support. Resuscitation 1998; 37: 95–113.

[2] Nadkarni V., Hazinski M., Zideman D., Kattwinkel J., Quan L., Bingham R., Zaritsky A., Bland J., Kramer E., Tiballs J. Paediatric life support. An advisory statement by the Paediatric Life Support Working Group of the International Liaison Committee on Resuscitation. Resuscitation 1997; 34(2): 115–27.

[3] American Heart Association in collaboration with the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Guidelines 2000 for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care — An international consensus on science. Resuscitation 2000; 46: 1–447.

[4] American Heart Association in collaboration with the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Guidelines 2000 for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. An international consensus on science. Ciculation 102(Suppl. I): I–1–I–384.

[5] Gausche M., Lewis R.J., Statton S.J., et al. A prospective randomised study of the effect of out-of-hospital pediatric endotracheal intubation on survival and neurological outcome. JAMA 2000; 283: 783–90.

[6] Berg R.A., Otto C.W., Kern K.B., et al. A randomised, blinded trial of high-dose epinephrine versus standard dose epinephrine in a swine model of pediatric asphyxial cardiac arrest. Crit Care Med 1996; 24: 1695–700.

[7] Carpenter T.C., Stenmark K.R. High dose epinephrine is not superior to standard-dose epinephrine in pediatric in-hospital cardiopulmonary arrest. Pediatrics 1997; 99: 403–8.

[8] Tang W., Weil M.H., Sun S., et al. Epinephrine increases the severity of postresuscitation myocardial dysfunction. Circulation 1995; 92: 3089–93.

[9] Atkins D.L., Hartley L., York D. Accurate recognition and effective treatment of ventricular fibrillation by automated external defibrillators in adolescents. Pediatrics 1998; 110: 393–7.

[10] Hazinsky M.F., Walker C., Smith H., Desapande J. Specificity of automatic external defibrillator rhythm analysis in pediatric tachyarrhytmias. Circulation 1997; 96(Suppl.): 1–561.

 

Adres do korespondencji:
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ,
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
Tel./fax 0 (....) 12 424-77-97, tel. 424-77-98
Strona internetowa:
www.prc.krakow.pl