Członkostwo

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE Wytyczne Covid-19 AKTUALNOŚCI

STATUT POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI

Chcąc zostać członkiem Polskiej Rady Resuscytacji należy przesłać listownie deklarację członkowską oraz opłacić składkę szczegóły poniżej :

POBIERZ DEKLARACJĘ I OPŁAĆ SKŁADKĘ

Cytat ze statutu :

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9.

Członkami Rady mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają jej działalność, identyfikują się z celami, współpracują w realizacji jej zadań statutowych, zadeklarują składkę członkowską i zgłoszą pisemną deklarację przystąpienia, zaś w przypadku osób prawnych - zakres deklarowanej pomocy.

 • Członkami Rady mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania.

 • Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Rady.

 • § 10.

   

  Członkowie Rady dzielą się na:

  1. Członków zwyczajnych,

  2. Członków wspierających,

  3. Członków honorowych.

  § 11.

  1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca i angażująca się w realizację statutowych celów Rady.

  2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Rady, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Radzie przez swojego przedstawiciela.

  3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Rady lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Rady.

  4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Komitetu Wykonawczego.

  5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Komitet Wykonawczy, na podstawie pisemnej deklaracji, przy wymaganej pisemnej rekomendacji co najmniej dwóch członków zwyczajnych Rady.

  6. Członkostwo określone w ust. 5 powstaje z dniem podjęcia przez Komitet Wykonawczy uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały o przyjęciu Komitet Wykonawczy powiadamia zainteresowanego.

  7. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Rady, kandydat może odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna.

  8. Założyciele Rady, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację stają się jej członkami z chwilą wpisu do rejestru.

  9. Z mocy niniejszego Statutu, pod warunkiem złożenia przez właściwy organ deklaracji członkowskiej, z chwilą wpisu do rejestru, członkami wspierającymi Rady są:

  • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

  • Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej,

  • Polskie Towarzystwo Stanów Nagłych i Katastrof,

  • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,

  • Polskie Towarzystwo Neonatologii,

  • Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

  § 12.

  1. Członek zwyczajny ma prawo do:

  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Rady,

  2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez władze Rady,

  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Rady,

  4. noszenia odznaki organizacyjnej,

  5. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków, uchwały Komitetu Wykonawczego o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Rady.

  1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

  1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Rady,

  2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Rady,

  3. dbania o majątek i dobre imię Rady,

  4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Radzie.

  1. Członek zwyczajny nie jest zobowiązany do nieodpłatnego prowadzenia badań i szkoleń w zakresie realizacji celów Rady.

  § 13.

  1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w paragrafie 12 ust. 1, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

  2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Rady.

  3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

  § 14.

  1. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Rady, zgłoszonej na piśmie Komitetowi Wykonawczemu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 1 rok,

  4. wykluczenia z Rady w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki, wykluczenia z Rady w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych,

  5. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków Rady.

  1. W przypadkach określonych w ust. 1 kpt. 3, 4 i 5 orzeka w drodze uchwały Komitet Wykonawczy, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. Osoba skreślona lub wykluczona może odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna

  Partnerzy :

  Top