ARCHIWUM...>>>...Zebrania

 

Protokół z Zebrania Komitetu Wykonawczego
 Polskiej Rady Resuscytacji w dniu 15 grudnia 2006

Głos zabrał prof. Janusz Andres, który powitał zebranych gości i zapoznał zebranych z wnioskami z zebrania Komitetu Wykonawczego ERC. Celem spotkania była ocena działalności ERC w Europie w kontekście Wytycznych 2005. Wytyczne zostały przyjęte bardzo pozytywnie. Sukcesem było opublikowanie wytycznych w Internecie i zaadaptowanie kursów certyfikowanych przez ERC do Wytycznych 2005. Przedstawiono raporty dotyczące organizacji kursów certyfikowanych przez ERC w całej Europie oraz uwagi dotyczące prowadzenia kursów. Podsumowano także Kongres ERC w Stavanger oraz zapoznano uczestników z podjętymi działaniami związanymi z organizację Kongresu ERC 22-24.05.2008 roku oraz przygotowaniem Wytycznych 2010.

 

Głos zabrali przedstawiciele grup roboczych, którzy przedstawili wyniki szkoleń certyfikowanych przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji (aktualne informacje o szkoleniach można obejrzeć w zakładce poświęconej szkoleniom). Katarzyna Szoch – Jędrys przedstawiła wyniki programu „Serce na Start” w tym roku przeszkolono w ramach programu 60 000 dzieci w przyszłym roku planowane jest przeszkolenie kolejnych 60 000. Paweł Krawczyk zwrócił szczególną uwagę na możliwości uzyskiwania środków na prowadzenie kursów ALS z Funduszy Europejskich oraz uzyskaniu przez PRR samodzielności w prowadzeniu Generic Instructor Course po uzyskaniu statusu edukatora Pawła Krawczyka i Edytę Drab.

Grzegorz Zając przedstawił postępy i zaawansowanie prac w tworzeniu i organizacji kursu European Trauma Course przez Europejską Radę Resuscytacji oraz możliwość organizacji tego kursu w Polsce. Planowania jest organizacja tego kursu przy okazji 3 Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji.

Głos zabrał prof. Janusz Andres i zapoznał uczestników zebrania z rolą Polskiej Rady Resuscytacji w procesie tworzenia Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i uwagach, jakie PRR miała do rozporządzeń wykonawczych Ministra Zdrowia do ustawy.

Głos zabrał Grzegorz Zając i zaznajomił uczestników zebrania z projektem prowadzenia audytu kursów certyfikowanych przez Polską i Europejską Rady Resuscytacji. Komitet Wykonawczy Polskiej Rady Resuscytacji podjął uchwałę o powołaniu grupy roboczej do spraw audytu i powołał na jej kierownika lek med. Grzegorza Zająca. Pan Marcin Smaga poinformował Komitet Wykonawczy o konieczności zmian w systemie pobieranie opłat za nadzór nad prowadzeniem kursów certyfikowanych. Co pociągnie za sobą konieczność zmiany umów pomiędzy PRR a firmami prowadzącymi kursy.

Głos zabrał prof. Janusz Andres i zapoznał uczestników zebrania z postępami prac Komitetu Organizacyjnego 3 Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji i planami propagowania idei ratowania życia w społeczeństwie.

Głos zabrał Pan Wiesław Pyrczak i zapoznał uczestników zebrania z rolą strony internetowej w propagowaniu Polskiej Rady Resuscytacji i zasadach jej funkcjonowania.

Prof. Janusz Andres zamknął zebranie komitetu wykonawczego Polskiej Rady Resuscytacji.

 

 

Dr n. med. Grzegorz Cebula

     
Sekretarz Polskiej Rady Resuscytacji